Vedtægter for BK Wedala

Stiftet 5. marts 1985


§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn: BK Wedala Vejle

§ 2. Formål
Dens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke boksning

§ 3. Medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og vedtægter og respektere formålsparagraffen. Ligeledes optages passive medlemmer. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Restance udover 8 dage kan medføre eks-klusion. Ingen af klubbens medlemmer kan samtidig bokse kampe for andre klubber. Vækker et medlem ved sin opførelse mishag i klubben, overtræder lovene eller sportsreglerne, har bestyrelsen ret til at ekskludere samme, dog har medlemmet ret til at appellere sagen ved først kommende gene-ralforsamling.

§ 4. Ansvarlige
Ansvarlig for klubben matchning af boksere, er trænere og matchmaker. Såfremt der er uenighed, skal bestyrelsen tages med på råd. Klubben skal så vidt muligt afholde 2 boksestævner pr. år.

§ 5. Regnskab
Foreningens regnskab afsluttes umiddelbart efter sæsonens afslutningsfest, således at regnskabet så vidt muligt kommer til at indeholde alle sæsonens alle sæsonens posteringer. Regnskabsåret er peri-oden går fra den 1. maj til 30. april.

§ 6. Generalforsamling
Højeste myndighed i foreningen er den ordinære generalforsamling der afholdes en gang årligt, i April kvartal. Det gøres opmærksom på tid og klokkeslæt samt sted for anholdelse af generalforsamling ved opslag i klubben. Forslag ønskes behandlet på generalforsamling, skal senest 8 dage før, være formanden i hænde. Det skal være skriftligt. Generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer. Almindeligt flertal er afgørende for alle på generalforsamlingen vedtagne sager, med undtagelse af vedtægtsændringer. Disse skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivende stemmer. Kun aktive medlemmer over 15 år, med godkendt startbog og bestyrrelsen har stemmeret. Såfremt bare et medlem ønsker det, skal alle afstemninger på generalforsamling være skriftlige.

Dagsorden på generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelse og en suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages varsel, når den finder det nødvendigt, ligesom 25 % af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kan forlan-ge en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Dagsorden skal tydeligt fremgå af skrivelsen. Be-styrelsen skal, når en sådan anmodning foreligge, senest tre uger efter indkalde til møde med 8 da-ges varsel.

§ 8. Valg af bestyrelse
Generalforsamling vælger en bestyrelse som består af 3 eller 5 medlemmer. Til bestyrelsen vælges ligeledes en talsmand/kvinde der dog ikke har stemmeret. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer, og sekretær for 2 år ad gangen, bestyrelsen og suppleanter vælges af generalforsamlingen, genvalg kan finde sted. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt bliver mindre end to, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Revisorer samt revisorsuppleanten væl-ges for et år af gangen.

§ 9. Støttemedlemmer
Støttemedlemmer har adgang og stemmeret på generalforsamlingen.

§ 10. Repræsentere sig ved møder
Klubben skal i videste muligt omfang lade sig repræsentere ved møder under JABU, DABU og SIV samt møder i kommunens fritidsnævn når disse annonceres og hvortil klubben har adgang. Klubben repræsentant til disse møder udpeges af bestyrelsen.

§ 11. Opløses og Tvister
Klubben kan ikke opløses, så længe 5 aktive medlemmer stemmer for dens bestående. Skulle for-eningen imidlertid komme til opløsning, skal dens eventuelle ejendele og midler tilfalde en klub under JABU, eller henstå i indtil 10 år på deponeringskonto i en bank eller sparekasse før de tilfal-der en klub under JABU

Nyheder og Events


Nyhed
fredag Den 12 oktober 2018

Udtagelse - Hillerød Box Cup 2019

Nyhed
søndag Den 16 september 2018

Familie Journalen uge 37

Nyhed
torsdag Den 13 september 2018

Vejle Amt Folkeblad, den 13/9 2018

Se alle nyheder


Dagens Holdtræning


lørdag Den 22 september 2018
10:00 - 12:00Boksning - Kampboksere
10:00 - 12:00 (1)Fitness Boksning - Motionister

Se hele ugen program


Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik

OKAY